نما برای واسطه گران مرکز طلوع

کد متقاضیجنسیتتاریخ تولد سالوضعیت.متقاضیتاریخ ثبتآیا قبلا ازدواج کرده اید؟مراحل متقاضیگزارش واسطه گرانآیا فرد یا افرادی تحت تکلف شما هستند؟کد مروّجاگر مطلبی بوده است که در سوالات به آن اشاره نشد و می بایست بیشتر توضیح دهید را میتوانید اینجا بازگو بفرمائید۱) آیا پدر و مادر شما در قید حیات هستند در صورت حیات سن پدر و سن مادر و شغل پدر و مادر را بفرماییدخواهر و برادر های شما چند نفر هستند؟تا به حال خواستگاری رفته اید؟کسی را زیر سر دارید؟از نگاه خانواده و فامیل شما چگونه شخصی هستید؟بارگذاری عکسبارگذاری تصویر کارت ملیروزماهتاریخ تولد سالتحصیلاتقدوزنملیت شماشهر محل سکونت شماآیا بیماری خاصی یا مشکلات جسمی و یا عیوب ظاهری خاصی دارید ؟ اگر هست مختصر توضیح دهید.نام منطقه یا خیابان محل سکونت خود را بنویسیددر چه مسائلی سختگیر و بسیار حساس هستید؟چه زمانهایی عصبانی می شوید؟آیا پدر و مادر شما طلاق گرفته اند؟اهل کدام یک از موارد زیر هستید؟دین و مذهب شما؟تعریف شما از آدم مذهبی چیست؟آیا با تعریفی که از آدم مذهبی دارید، خودتان را مذهبی می دانید؟با این تعریفی آیا خانواده تان مذهبی هستند؟کدام گزینه در مورد شما صادق است؟ (این سوال برای شناخت بیشتر و همسان گزینی بهتر است)کدام گزینه در مورد شما صادق است؟کدام گزینه در مورد شما صادق است؟آیا اهل مشارکت در مناسبت های سیاسی هستید؟( انتخابات، راهپیمایی 22 بهمن و روز قدس و...)اعتقاد به ولایت وفقیهدر عرف خانوادگی شما، جهیزیه بر عهده ی چه کسی است؟حجاب و پوشش شما در اجتماع چگونه می باشد؟ (این سوال صرفا برای شناخت بیشتر و همسان گزینی بهتر است.حجاب و پوشش شما در مهمانی ها و بین اقوام چگونه می باشد؟ (این سوال صرفا برای شناخت بیشتر و همسان گزینی بهتر است.آیا در مقابل نامحرم آرایش می کنید؟ (این سوال صرفا برای شناخت بیشتر و همسان گزینی بهتر است.روابط شما با جنس مخالف، در بین فامیل چگونه است؟روابط شما با جنس مخالف، در اجتماع چگونه است؟نظر شما در مورد اختلاط زن و مرد در مراسم عقد و عروسی کدام گزینه است؟نظر شما در مورد مصرف مشروبات الکلی در مراسم عقد و عروسی کدام گزینه است؟کدام موارد زیر در رابطه با موسیقی مراسم عروسی برای شما صدق می کند؟تعریف تان را از جهیزیه لازم، مراحل و مراسم عقد و عروسی را بنویسیدوضعیت سربازی شما؟آیا اهل مصرف دخانیات (سیگاریا قلیان یا پیپ) هستید؟آیا اهل تماشای ماهواره هستید؟آیا شما شاغل هستید؟عنوان و سمت شغلی شما؟متوسط میزان درآمد ماهیانه شما؟گزینه هایی که در مورد نحوه اشتغال شما صادق است را انتخاب نماییدمیزان ساعت کاری شما؟وضعیت محل سکونت شما پس از ازدواج کدام گزینه ها می باشد؟آیا خودرو شخصی دارید؟در تامین منابع مالی زندگیتان چه پشتیبان های دیگری دارید ؟آیا شما جایی شاغل هستید؟عنوان و سمت شغلی شما چیست؟در رابطه با مصرف دخانیات( سیگار قلیان پیپ) اگر خط قرمزی داری تعیین نماییددر رابطه با اشتغال خانم، اگر خط قرمزی دارید تعیین نماییدسن در چه بازه ای باشد؟معیار شما در خصوص سابقه ازدواج؟اگر متوسط میزان درآمد ماهیانه آقا گزینه های زیر باشد به هیچ عنوان با ایشان ازدواج نمی کندحجاب و پوشش همسر آینده در اجتماع چگونه باشد؟ (این سوال صرفا برای شناخت بیشتر و همسان گزینی بهتر است)حجاب و پوشش خانم در مهمانی ها و بین اقوام کدام گزینه است؟در زمینه نماز با کدام گروه های زیر تحت هیچ شرایطی حاضر به ازدواج نیستیداگر پرداخت خمس و زکات توسط همسرتان را ضروری می دانید، گزینه مناسب را انتخاب کنیددر رابطه با شرکت در مناسبت های سیاسی( انتخابات ، راهپیمایی )با کدام گروه های زیر حاضری ازدواج کنیددر زمینه روابط همسر با جنس مخالف در اجتماع با کدام موارد به هیچ عنوان حاضر نیستید ازدواج کنیداگر از گزینه های زیر، مواردی وجود دارند که باید حتماً همسرتان اهل آنها باشد، انتخاب نماییدبا کدام یک از اشخاص زیر به هیچ عنوان حاضر نیستید ازدواج کنید؟با کدام یک از اشخاص زیر به هیچ عنوان حاضر نیستید ازدواج کنید؟Date Updatedویرایش
کد متقاضیجنسیتتاریخ تولد سالوضعیت.متقاضیتاریخ ثبتآیا قبلا ازدواج کرده اید؟مراحل متقاضیگزارش واسطه گرانآیا فرد یا افرادی تحت تکلف شما هستند؟کد مروّجاگر مطلبی بوده است که در سوالات به آن اشاره نشد و می بایست بیشتر توضیح دهید را میتوانید اینجا بازگو بفرمائید۱) آیا پدر و مادر شما در قید حیات هستند در صورت حیات سن پدر و سن مادر و شغل پدر و مادر را بفرماییدخواهر و برادر های شما چند نفر هستند؟تا به حال خواستگاری رفته اید؟کسی را زیر سر دارید؟از نگاه خانواده و فامیل شما چگونه شخصی هستید؟بارگذاری عکسبارگذاری تصویر کارت ملیروزماهتاریخ تولد سالتحصیلاتقدوزنملیت شماشهر محل سکونت شماآیا بیماری خاصی یا مشکلات جسمی و یا عیوب ظاهری خاصی دارید ؟ اگر هست مختصر توضیح دهید.نام منطقه یا خیابان محل سکونت خود را بنویسیددر چه مسائلی سختگیر و بسیار حساس هستید؟چه زمانهایی عصبانی می شوید؟آیا پدر و مادر شما طلاق گرفته اند؟اهل کدام یک از موارد زیر هستید؟دین و مذهب شما؟تعریف شما از آدم مذهبی چیست؟آیا با تعریفی که از آدم مذهبی دارید، خودتان را مذهبی می دانید؟با این تعریفی آیا خانواده تان مذهبی هستند؟کدام گزینه در مورد شما صادق است؟ (این سوال برای شناخت بیشتر و همسان گزینی بهتر است)کدام گزینه در مورد شما صادق است؟کدام گزینه در مورد شما صادق است؟آیا اهل مشارکت در مناسبت های سیاسی هستید؟( انتخابات، راهپیمایی 22 بهمن و روز قدس و...)اعتقاد به ولایت وفقیهدر عرف خانوادگی شما، جهیزیه بر عهده ی چه کسی است؟حجاب و پوشش شما در اجتماع چگونه می باشد؟ (این سوال صرفا برای شناخت بیشتر و همسان گزینی بهتر است.حجاب و پوشش شما در مهمانی ها و بین اقوام چگونه می باشد؟ (این سوال صرفا برای شناخت بیشتر و همسان گزینی بهتر است.آیا در مقابل نامحرم آرایش می کنید؟ (این سوال صرفا برای شناخت بیشتر و همسان گزینی بهتر است.روابط شما با جنس مخالف، در بین فامیل چگونه است؟روابط شما با جنس مخالف، در اجتماع چگونه است؟نظر شما در مورد اختلاط زن و مرد در مراسم عقد و عروسی کدام گزینه است؟نظر شما در مورد مصرف مشروبات الکلی در مراسم عقد و عروسی کدام گزینه است؟کدام موارد زیر در رابطه با موسیقی مراسم عروسی برای شما صدق می کند؟تعریف تان را از جهیزیه لازم، مراحل و مراسم عقد و عروسی را بنویسیدوضعیت سربازی شما؟آیا اهل مصرف دخانیات (سیگاریا قلیان یا پیپ) هستید؟آیا اهل تماشای ماهواره هستید؟آیا شما شاغل هستید؟عنوان و سمت شغلی شما؟متوسط میزان درآمد ماهیانه شما؟گزینه هایی که در مورد نحوه اشتغال شما صادق است را انتخاب نماییدمیزان ساعت کاری شما؟وضعیت محل سکونت شما پس از ازدواج کدام گزینه ها می باشد؟آیا خودرو شخصی دارید؟در تامین منابع مالی زندگیتان چه پشتیبان های دیگری دارید ؟آیا شما جایی شاغل هستید؟عنوان و سمت شغلی شما چیست؟در رابطه با مصرف دخانیات( سیگار قلیان پیپ) اگر خط قرمزی داری تعیین نماییددر رابطه با اشتغال خانم، اگر خط قرمزی دارید تعیین نماییدسن در چه بازه ای باشد؟معیار شما در خصوص سابقه ازدواج؟اگر متوسط میزان درآمد ماهیانه آقا گزینه های زیر باشد به هیچ عنوان با ایشان ازدواج نمی کندحجاب و پوشش همسر آینده در اجتماع چگونه باشد؟ (این سوال صرفا برای شناخت بیشتر و همسان گزینی بهتر است)حجاب و پوشش خانم در مهمانی ها و بین اقوام کدام گزینه است؟در زمینه نماز با کدام گروه های زیر تحت هیچ شرایطی حاضر به ازدواج نیستیداگر پرداخت خمس و زکات توسط همسرتان را ضروری می دانید، گزینه مناسب را انتخاب کنیددر رابطه با شرکت در مناسبت های سیاسی( انتخابات ، راهپیمایی )با کدام گروه های زیر حاضری ازدواج کنیددر زمینه روابط همسر با جنس مخالف در اجتماع با کدام موارد به هیچ عنوان حاضر نیستید ازدواج کنیداگر از گزینه های زیر، مواردی وجود دارند که باید حتماً همسرتان اهل آنها باشد، انتخاب نماییدبا کدام یک از اشخاص زیر به هیچ عنوان حاضر نیستید ازدواج کنید؟با کدام یک از اشخاص زیر به هیچ عنوان حاضر نیستید ازدواج کنید؟Date Updatedویرایش