images (6)

با توجه به نکات ذیل، می توان گفتگوی خواستگاری را به گونه ای انجام داد که موجب شناخت نسبی دو طرف از یکدیگر شود.

الف) سوالاتی با جواب های توضیحی

ب) تنظیم زمان گفتگو، به اندازه فهم معیارها و روحیه های یکدیگر

ج)تبادل احساسات، ممنوع!

د) پرسش های خواستگاری