75

گام بیست و ششم: مدارا و رفق

نباید انتظار داشت که همه‌ی انتظارات  ما در طول زندگی از سوی همسرمان برآورده شود. گاهی هم باید با آنچه که هست ساخت. وقتی من هم در میدان رقابت با همسرم افتادم و در عوض صفت زشتی که او دارد، صفت زشتی را از خود به نمایش گذاشتم، عرصه‌ی زندگی بر خود و همسرم تنگ‌تر از گذشته شده  و بسیاری از مسائلی که  در گذشته نبود به وجود می‌آید.

وقتی که مدارا نباشد، پای جدال و بگو مگو و تنش‌های آن‌چنانی به میدان می‌آید. دوری از لجاجت یکی از معیارهای سنجش خوبی‌هاست. لجاجت، مدیریت زندگی را از دست منطقو عقل خارج می‌کند؛ چرا که انسان لجوج توان منطقی خود را از دست می‌دهد. اگر خانه‌مان با رفق و مدارا آراسته شد، یقین بدانیم که مورد نظر لطف پروردگار قرار گرفته‌ایم. رفق از سرد شدن کانون خانواده جلوگیری کرده و اختلافات را کاهش می‌دهد.

برگرفته از کتاب تا ساحل آرامش نوشته محسن عباسی ولدی