72

گام بیست و سوم: قهر ممنوع

مطمئن باشد که با قهرکردن سودی نصیب شما نخواهد شد. قهر بنیاد ارتباط بین دو مسلمان را نشانه گرفته است. در هنگام بروز اختلاف، گفتگو بهترین کار است البته با رعایت قوانین گفتگو. این که بحث کردن در اوج اختلاف و عصبانیت تنور دعوا را داغ‌تر می‌کند درست است. به هیچ وجه تلاش نکنید که در هنگام عصبانیت با طرف مقابلتان بحث کنید.

برگرفته از کتاب تا ساحل آرامش نوشته محسن عباسی ولدی