71

گام بیست و دوم: سوءظن ممنوع

سوء‌ظن گمان بد بردن به دیگری است، گمانی که هیچ دلیل یقینی پشت سر آن نیست.

حسن‌ظن؛ تحلیل کارهای همسر به بهترین وجه ممکن

آثار حسن ظن: انسان خوش‌گمان از نظر روحی در آسایش بوده و از نظر عصبی هم از آرامش ویژه‌ای برخوردار است. یکی از آثار اصلی حسن‌ظن در روابط زناشویی خاصیت محبت‌افزایی آن است.

آثار سوءظن:از نظر معنوی سوءظن ایمان انسان را فاسد کرده دین انسان را از بین برده و موجب فساد می‌شود. از نظر روابط زناشویی نیز باید گفت که بنیان زندگی کسی که به همسرش بدگمان است متزلزل شده و او به هیچ وجه نمی‌تواند زندگی آرامی داشته باشد.

درمان سوءظن: تقویت ایمان، تفکر، پرهیز از تجسس، پرهیز از تحقق سوءظن، همانطور برخورد کنیم که دوست داریم با ما برخورد کنند، عبرت گیری، مشاوره

برگرفته از کتاب تا ساحل آرامش نوشته محسن عباسی ولدی