29

کفویت سنی

اگر روحیات دختر و پسر با یکدیگر همخوانی داشته باشد و هر دو در زندگی به دنبال یک چیز بگردند، اختلاف سن چندان مهم نیست.  انسان ها تفاوت های بسیاری با هم دارند. به طورقطع نمی توان گفت دو دختر که هر دو در بیست سالگی هستند، روحیه آن دو نیز همسان است و دو پسر 35ساله اخلاق یکسانی دارند. انسان ها به حکم این که انسان بوده و عوامل زیادی در شکل گیری شخصیت آنها موثر است، تفاوت های بسیاری با هم دارند تا اندازه ای که ممکن است دو خواهر یا دو برادر دوقلو از نظر روحی با هم متفاوت باشند. توجه به این نکته ضرورت مشاوره در این زمینه را به خوبی نشان می دهد.

البته مهم نبودن اختلاف سن به این معنا نیست که یک دختر پانزده ساله با مردی چهل ساله ازدواج کند. محدوده سنی دو طرف، در تعیین تکلیف اختلاف سنی بسیار مهم است. گاهی دختر در محدوده ی نوجوانی و طرف مقابلش درحال پشت سر گذاشتن دوره ی جوانی است. احتمال درک متقابل این دو، بسیار کم است؛ زیرا یکی در محدوده ی شور و حال نوجوانی است -که اقتضائات خاص خود را دارد- و دیگری این دوره را پشت سر گذاشته و نمی تواند خود را در جایگاه یک نوجوان قرار دهد. اما اگر محدوده ی سنی دو طرف نزدیک به هم بود، احتمال درک متقابل بیشتر می شود.