شرح وظایف معاونت اداری و مالی:

1-تنظیم اساسنامه

2-تهیه دستورالعمل های اجرایی هر معاونت و بخش های مختلف هر موسسه

3-مشخص کردن شرح وظایف هر واحد و ابلاغ آن به واحدها.

4-صدور کارت شناسایی برای اعضای رسمی.

5-صدور ابلاغ برای کلیه کارکنان رسمی موسسه.

6-تهیه اساسنامه صندوق قرض الحسنه

7-تنظیم قرارداد اعضای صندوق با موسسه.